Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ)

1) Studijní předměty absolvované v předešlém studiu lze uznat na základě žádosti podané prostřednictvím IS a doložené všemi požadovanými doklady.

2) Student může požádat o uznání jen těch předmětů, které v současném studiu nemá úspěšně splněné nebo které nemá současně registrované do rozvrhu.

3) Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.

4) Student si může požádat o uznání a) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ b) povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu zpravidla na jiné vysoké škole, případně v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání c) studijního předmětu praxe z předchozích studií na VŠPJ d) předchozí praxe ze zaměstnání e) studijního předmětu výuky cizího jazyka

 5) Přílohami žádosti o uznání studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ je sylabus studijního předmětu a výpis studijních výsledků z předchozích studií na VŠPJ. Tyto přílohy připojí k žádosti automaticky IS na základě označení příslušného absolvovaného předmětu.

6) Přílohami žádosti o uznání studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu mimo VŠPJ jsou výpis studijních výsledků (originál nebo ověřená kopie) a sylabus, které student přiloží v elektronické podobě k žádosti v IS. Jestliže student má k dispozici výpis studijních výsledků pouze v listinné podobě, odevzdá do IS jeho sken a originál doručí na Studijní oddělení VŠPJ do 5 dnů od podání žádosti. Ve výpisu studijních výsledků musí být studijní předmět výrazně vyznačen.

7) Podmínky pro uznání studijních předmětů: a) studijní předměty byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti b) studijní předměty mají větší než 75% shodu obsahu se studijním předmětem vyučovaným na VŠPJ c) pokud byly studijní předměty zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 (hodnoticí stupnice 1 až 4, kde 4 je nesplněno) či hodnocení "A, B, C" (v případě hodnoticí stupnice A až F, kde F je nesplněno)

10) Přílohami žádosti o uznání cizího jazyka v rámci studia v akreditovaném vzdělávacím programu na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání jsou zdůvodnění žádosti a dokumenty dokládající dosažené jazykové vzdělávání či dosaženou úroveň.

11) O žádosti rozhoduje garant studijního programu, který si pro své rozhodnutí může vyžádat stanovisko garanta studijního předmětu.

12) V případě, že není žádosti o uznání vyhověno, rozhodnutí v dané věci bude studentovi doručeno poštou do vlastních rukou na korespondenční adresu. Po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí si student bude moci předmět registrovat do rozvrhu.

13) V případě, že je žádosti o uznání vyhověno, student získá příslušný počet kreditů a hodnocení "uznáno", a to po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o uznání studijního předmětu, které bude nahráno do osobní složky IS.

14) Informace o stavu všech žádostí o uznání, které student podal v průběhu svého studia na VŠPJ, je dostupná v historii žádostí o uznání.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz