Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ)

Článek 16 Uznávání předmětů a kreditů

(1) Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. O uznání předmětů rozhoduje vedoucí odborné katedry, kterou je daný předmět garantován. V případě předmětů praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.

(2) Uznané zkoušky podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno" a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Jejich kreditní hodnota je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu, do kterého byl uchazeč přijat.

(3) Žádost o uznání předmětu musí student podat v průběhu tvorby rozvrhu příslušného semestru před odesláním „Zápisového listu“ a povinné přílohy musí doložit nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.

(4) Na uznávání zápočtů se přiměřeně vztahuje odstavec 2.

Obecná pravidla, kterými se řídí rozhodování o uznávání předmětů na katedře zdravotnických studií

  • Žádosti o uznání předmětu, které garantuje katedra zdravotnických studií, jsou posuzovány individuálně. Je posuzována zvláště míra shody v obsahu, rozsahu a způsobu zakončení.
  • Rovněž se přihlíží k době, která uběhla od absolvování daného  předmětu.
  • Vedoucí katedry rozhoduje na základě doporučení garanta příslušného předmětu.
  • Nejsou uznávány volitelné předměty.
  • Nejsou uznávány předměty, ze kterých žadatel získal hodnocení D, E .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz