Katedra zdravotnických studií
Publikováno: 18. 3. 2024 03:26
Autor: Lucie Hanusová

Uznávání předmětů

Uznávání předmětů (výpis ze Studijního a zkušebního řádu VŠPJ - platné od 10. 8. 2022)

 1. Student může požádat o uznání předmětů absolvovaných na téže nebo jiné vysoké škole, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ. Student může požádat též o uznání předmětů absolvovaných na vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání, pokud tyto předměty odpovídají předmětům doporučeného studijního plánu VŠPJ a jedná se o předměty, které nejsou součástí profilujícího základu studijního programu. O uznání předmětů rozhoduje garant studijního programu. V případě předmětů praxe může student požádat o jejich uznání i na základě praxe, kterou absolvoval jinak než v rámci studia na vysoké škole.
 2. Uznané zkoušky a klasifikované zápočty podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno“ a nejsou započítávány do průměrné klasifikace studenta. Uznané zápočty podle odstavce 1 jsou hodnoceny slovem „uznáno“. Kreditní hodnota každého uznaného předmětu je uznána ve výši kreditů jako u předmětu vyučovaného ve studijním programu, do kterého byl uchazeč přijat.
 3. Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě a povinné přílohy v listinné podobě musí doložit na studijní oddělení nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.

Podrobnější podmínky k uznávání studijních předmětů na VŠPJ obsahuje Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných studijních programech VŠPJ (MP č. 2/2021).

Vybrané pasáže z MP č. 2/2021 k problematice uznávání předmětů

 1. Studijní předměty absolvované v předešlém studiu lze uznat na základě žádosti podané prostřednictvím IS a doložené všemi požadovanými doklady.
 2. Student může požádat o uznání jen těch předmětů, které v současném studiu nemá úspěšně splněné nebo které nemá současně registrované do rozvrhu.
 3. Žádost o uznání předmětu musí student podat v elektronické podobě nejpozději do konce prvního výukového týdne semestru, do kterého plánuje kredity započítat.
 4. Student si může požádat o uznání
  a. povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu na VŠPJ
  b. povinných a povinně volitelných studijních předmětů absolvovaných při předchozím studiu zpravidla na jiné vysoké škole, případně v akreditovaném vzdělávacím programu na vyšší odborné škole nebo v rámci celoživotního vzdělávání
  c. studijního předmětu praxe z předchozích studií na VŠPJ
  d. předchozí praxe ze zaměstnání
  e. studijního předmětu výuky cizího jazyka
 5. Podmínky pro uznání studijních předmětů:
  a. studijní předměty byly úspěšně vystudovány nejpozději pět let před datem podání žádosti
  b. studijní předměty mají větší než 75% shodu obsahu se studijním předmětem vyučovaným na VŠPJ
  c. pokud byly studijní předměty zakončeny zkouškou, pak budou uznány známky 1 a 2 (hodnotící stupnice 1 až 4, kde 4 je nesplněno) či hodnocení "A, B, C" (v případě hodnotící stupnice A až F, kde F je nesplněno)
 6. O žádosti rozhoduje garant studijního programu, který si pro své rozhodnutí může vyžádat stanovisko garanta studijního předmětu.

-----------------------------------------------------

Informace k uznání předmětu Praxe naleznete zde. Postup při zadávání do IS je zde.

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...